Regulamin Karty Starbucks

 1. Kluczowa terminologia

  1. Wydawcą Karty Starbucks jest AmRest Coffee sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), plac Grunwaldzki 25-27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280347, NIP: 8982116629, o kapitale zakładowym 88 065 000,00 zł.
  2. Karta Starbucks (lub równoważnie: karta) to elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do dokonywania transakcji w Kawiarniach Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Kawiarnie Starbucks to wszystkie kawiarnie Wydawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należące do sieci Starbucks, akceptujące Kartę Starbucks. Wykaz Kawiarń Starbucks dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy (http://www.starbucks.pl/store-locator/search).
  4. Program „My Starbucks Rewards” to program lojalnościowy Wydawcy, w ramach którego posiadaczom Karty Starbucks przyznawane są określone korzyści. Zasady programu „My Starbucks Rewards” określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations
  5. Klientem jest osoba lub podmiot nabywający Kartę Starbucks od Wydawcy celem wykorzystania we własnym imieniu, jako Użytkownik, lub celem przekazania innemu Użytkownikowi.
  6. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba między 13-tym a 18-tym rokiem życia, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych całkowicie), która nabyła kartę jako Klient i wykorzystuje ją we własnym imieniu, albo której Klient udostępnił kartę do korzystania. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem Karty Starbucks za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  7. Transakcja to dokonanie płatności za pomocą Karty Starbucks w Kawiarni Starbucks lub doładowanie Karty Starbucks (w tym pierwsze doładowanie w związku z nabyciem karty).


 2. Postanowienia ogólne oraz główne świadczenia Wydawcy

  1. Karta Starbucks jest wydawana jako bon towarowy, zaś główne świadczenie Wydawcy polega na umożliwieniu dokonywania transakcji z użyciem Karty, w rozumieniu pkt 1.7 Regulaminu. Z uwagi na istotę świadczenia Wydawcy oraz na istotę bonu towarowego, środki na saldzie karty nie podlegają zwrotowi w razie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Karty Starbucks albo w razie utraty ważności karty.
  2. Nabycie Karty Starbucks przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Wydawcą, a Klientem umowy o korzystanie z Karty Starbucks.
  3. Karta Starbucks wydawana jest przez Wydawcę w Kawiarniach Starbucks. Warunkiem wydania Karty Starbucks jest jej doładowanie na kwotę nie mniejszą niż 20 zł i nie większą niż 1 000 zł.
  4. Wydanie Karty Starbucks nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  5. Aktywacja Karty Starbucks następuje automatycznie, z chwilą pierwszego doładowania karty przez Klienta w kawiarni Starbucks. W przypadku wydania nowej karty w miejsce karty utraconej, zakupu hurtowego kart lub w innych uzasadnionych przypadkach aktywacji dokonuje Wydawca przed przekazaniem karty Klientowi lub Użytkownikowi.
  6. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania ważnych Kart Starbucks do realizacji przez Użytkowników w Kawiarniach Starbucks.
  7. Klient, udostępniając Kartę Starbucks Użytkownikowi innemu niż ten Klient, upoważnia tego Użytkownika do dokonywania wszystkich czynności związanych z kartą, które może podejmować Użytkownik karty. W szczególności zaś upoważnia Użytkownika do dysponowania środkami dostępnymi na saldzie Karty Starbucks. Klient zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownik karty spełni wszystkie obowiązki i wymagania przewidziane w umowie o korzystanie z Karty Starbucks i w niniejszym Regulaminie. Działania i zaniechania Użytkownika karty niebędącego Klientem traktuje się jak działania i zaniechania Klienta.


 3. Karta Starbucks

  1. Karta Starbucks jest elektroniczną formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
  2. Karta Starbucks nie służy do wypłaty gotówki.
  3. Dodatkowe uprawnienia związane z Kartą Starbucks mogą przysługiwać Użytkownikowi, który dokona rejestracji swojej karty w programie „My Starbucks Rewards”. Uprawnienia te określa regulamin programu „My Starbucks Rewards”.
  4. Karta Starbucks pozostaje ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty ostatniej transakcji dokonanej z użyciem karty.
  5. Karta Starbucks identyfikowana jest unikalnym numerem karty.
  6. Karta Starbucks jest kartą na okaziciela.
  7. Saldo Karty Starbucks może wynosić maksymalnie 1 000 zł.


 4. Realizacja i doładowywanie Karty Starbucks

  1. Realizacja Karty Starbucks polega na zapłacie za towary lub usługi w Kawiarni Starbucks środkami pieniężnymi zgromadzonymi na saldzie karty. Odpowiednia kwota odliczana jest z salda Karty Starbucks z chwilą dokonania zapłaty.
  2. Karta Starbucks może być realizowana wyłącznie w Kawiarniach Starbucks na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne Karty Starbucks.
  4. Nieaktywowana lub przeterminowana (przekroczony termin ważności) Karta Starbucks jest nieważna i nie może być realizowana.
  5. Jeżeli wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż kwota zapisana na saldzie Karty Starbucks, zapłata różnicy ceny następuje gotówką, kartą płatniczą lub inną akceptowaną w danej Kawiarni Starbucks formą płatności.
  6. Użytkownik może posługiwać się Kartą Starbucks od momentu jej aktywacji wielokrotnie, aż do chwili wyczerpania salda karty.
  7. Karta Starbucks może być doładowywana przez Użytkownika w Kawiarniach Starbucks. W tym celu Użytkownik okazuje Kartę Starbucks i wpłaca w kasie Kawiarni Starbucks wybraną przez siebie kwotę (w gotówce lub za pomocą karty płatniczej), nie mniejszą niż 20 zł i nie większą niż 1000 zł, z uwzględnieniem postanowienia pkt 3.7 Regulaminu. Kwota ta zapisywana jest automatycznie na saldzie Karty Starbucks.
  8. Karta Starbucks może być również doładowywana za pośrednictwem operatora płatności PayU poprzez (a) stronę programu „My Starbucks Rewards” oraz (b) poprzez aplikację mobilną Starbucks dostępną w AppStore i Google Play. Opcje (a) i (b) są dostępne dla zarejestrowanych uczestników programu „My Starbucks Rewards”.
  9. Wydawca ma prawo odmówić Użytkownikowi realizacji Karty Starbucks w następujących przypadkach:
   1. upływ terminu ważności karty,
   2. brak środków na saldzie karty,
   3. uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej realizację.
  10. Wydawca informuje, że realizacja Karty Starbucks może być w niektórych wypadkach niemożliwa, z przyczyn niezależnych od Wydawcy, którym przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec, takich jak uszkodzenie łączy telekomunikacyjnych, przerwa w dostawie energii elektrycznej.


 5. Rozliczenia Karty Starbucks

  1. Karta Starbucks jest wydawana jako bon towarowy, zaś główne świadczenie Wydawcy polega na umożliwieniu dokonywania transakcji z użyciem Karty, w rozumieniu pkt 1.7 Regulaminu. Z uwagi na istotę świadczenia Wydawcy oraz na istotę bonu towarowego, środki na saldzie karty nie podlegają zwrotowi w razie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Karty Starbucks albo w razie utraty ważności karty.
  2. Jeżeli w umowie między Wydawcą a Klientem nie ustalono inaczej, Klient, na swoje życzenie, wraz z wydaniem Karty Starbucks otrzymuje od Wydawcy notę księgową, która stanowi dowód nabycia karty oraz potwierdzenie wartości środków pieniężnych zapisanych na saldzie karty.
  3. W celu wystawienia noty księgowej z danymi Klienta, Klient przekazuje Wydawcy stosowne dane potrzebne do wystawienia noty księgowej.
  4. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić aktualną wartość środków pieniężnych zapisanych na saldzie Karty Starbucks. Sprawdzenia dokonać można bezpośrednio w Kawiarni Starbucks lub poprzez zapytanie skierowane na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu, wraz z podaniem danych identyfikujących Kartę Starbucks, obejmujących numer karty i numer zabezpieczający, umieszczony na jej odwrocie. Zarejestrowani uczestnicy Programu „My Starbucks Rewards” mają możliwość sprawdzenia salda również po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej Programu (https://card.starbucks.pl) lub w aplikacji mobilnej.


 6. Zablokowanie karty

  1. Wydawca jest uprawniony do zablokowania Karty Starbucks:
    1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Starbucks, lub
    2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Starbucks lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji z użyciem Karty Starbucks.
  2. O zablokowaniu Karty Starbucks Wydawca informuje Użytkownika Karty Starbucks za pomocą wiadomości poczty elektronicznej, SMS, komunikatem systemowym terminala, w którym użyta została karta lub poprzez ustną informacją przekazaną przez pracownika Kawiarni Starbucks przy pierwszej próbie użycie zablokowanej Karty Starbucks, chyba że poinformowanie jest nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione z mocy prawa.
  3. Wydawca odblokowuje Kartę Starbucks lub zastępuje ją nową kartą, jeśli przestały istnieć podstawy do zablokowania Karty Starbucks.
  4. Jeżeli do karty uzyskała lub mogła uzyskać dostęp osoba nieuprawniona, w tym wskutek utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, Użytkownik, w razie stwierdzenia powyższych okoliczności lub podejrzenia ich zajścia, powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zablokowanie karty.


 7. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Karty Starbucks mogą być składane bezpośrednio w Kawiarniach Starbucks, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres Wydawcy (AmRest Coffee sp. z o.o., plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław z dopiskiem „Karta Starbucks - reklamacja") lub na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz numer karty osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji i uzasadnienie.
  3. O sposobie załatwienia reklamacji Wydawca poinformuje listownie lub – w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem poczty e-mail – drogą e-mailową, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.


 8. Postanowienia końcowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów lub Użytkowników, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Starbucks, jest Wydawca, AmRest Coffee sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), plac Grunwaldzki 25-27. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie, w tym składania reklamacji, zablokowania i wymiany karty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations oraz w Kawiarniach Starbucks. Wydawca przekaże Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin w formie papierowego wydruku na żądanie.
  4. Wydawca może zmienić niniejszy Regulamin lub wydać nowy regulamin z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów przez sądy lub organy podatkowe; wydanie orzeczenia mającego wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej; wprowadzenie nowych funkcjonalności Karty Starbucks; zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu Wydawca ogłosi w serwisie internetowym www.starbucks.pl. Stosowna informacja dostępna będzie również w Kawiarniach Wydawcy. Zmiana w Regulaminie albo nowy Regulamin wiąże Klienta lub Użytkownika, który nie wypowiedział umowy o korzystanie z Karty Starbucks w terminie 21 dni od daty ogłoszenia o zmianie w serwisie internetowym www.starbucks.pl.
  5. Klient lub Użytkownik, który chce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Karty Starbucks, może zwrócić swoją kartę w Kawiarni Starbucks. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

Regulamin programu lojalnościowego „My Starbucks Rewards”

 

 1. Postanowienia wstępne

  1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „My Starbucks Rewards” jest AmRest Coffee sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), plac Grunwaldzki 25-27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280347, NIP: 8982116629, o kapitale zakładowym 88 065 000,00zł.
  2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez Organizatora w kawiarniach sieci Starbucks.
  3. Program trwa od 22 stycznia 2013 r. do odwołania.
  4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.


 2. Definicje

  1. Program – program lojalnościowy „My Starbucks Rewards” prowadzony z wykorzystaniem Karty Starbucks.
  2. Karta Starbucks lub – równoważnie – Karta – elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela, pozwalający na dokonywanie zakupów w kawiarniach Starbucks w Polsce. Zasady używania Karty Starbucks określa odrębny „Regulamin Karty Starbucks”, dostępny pod adresem http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations
  3. Aktywacja – aktywacja Karty Starbucks, która ma miejsce w chwili przekazania przez Uczestnika Organizatorowi środków pieniężnych w celu pierwszego zasilenia karty.
  4. Uczestnik – osoba posiadająca aktywną Kartę Starbucks, która dokonała prawidłowej rejestracji w Programie z użyciem Formularza Rejestracyjnego i która dobrowolnie bierze udział w Programie, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  5. Formularz Rejestracyjny - formularz rejestracyjny Programu, dostępny na stronie internetowej https://card.starbucks.pl/auth/register
  6. Strona Programu - oficjalna strona internetowa Programu, dostępna pod adresem https://card.starbucks.pl/, zawierająca informacje o Programie, korzyściach i specjalnych akcjach promocyjnych oraz umożliwiająca zalogowanie się do Konta Użytkownika.
  7. Konto Użytkownika – zbiór informacji dotyczących Użytkownika i jego Karty Starbucks na Stronie Programu.
  8. Kawiarnie Starbucks – kawiarnie sieci Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których można korzystać z uprawnień i korzyści przewidzianych w Programie. Wykaz Kawiarni Starbucks dostępny jest na stronie internetowej http://www.starbucks.pl/store-locator.
  9. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna dostępna w sklepach AppStore i Google Play umożliwiająca korzystanie z Konta Użytkownika oraz Karty Starbucks.


 3. Przystąpienie do programu

  1. Jako Uczestnik do Programu może przystąpić jedynie osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia nie ubezwłasnowolniona całkowicie), posiadająca aktywną Kartę Starbucks. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Programie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Strony Programu lub Aplikacji Mobilnej. Procedura rejestracji za pośrednictwem Strony Programu składa się z następujących czynności:
   1. Uczestnik tworzy swoje Konto Użytkownika na Stronie Programu oraz przystępuje do rejestracji swojej Karty Starbucks poprzez podanie adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na karcie), utworzenie pytania zabezpieczającego i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych osobowych: płeć, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia. Uczestnik może też dobrowolnie podać numer telefonu.
   2. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linka aktywacyjnego, podanego w wiadomości e-mail.
  3. Procedura rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej składa się z następujących czynności:
   1. Uczestnik rejestruje się w pobranej Aplikacji Mobilnej poprzez podanie adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na karcie), utworzenie pytania zabezpieczającego i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych osobowych: płeć, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu.
   2. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linka aktywacyjnego, podanego w wiadomości e-mail.
  4. Podczas rejestracji Uczestnik ma również możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora.
  5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dokonać aktualizacji danych, które uległy zmianie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego formularza, dostępnego po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika.
  6. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, które wystąpią mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, jeżeli są one następstwem podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych lub niedokonania aktualizacji danych, które uległy zmianie.


 4. Korzyści

  1. Po przystąpieniu do Programu każdy Uczestnik otrzyma prawo do odebrania powitalnego muffina oferowanego w Kawiarniach Starbucks.
  2. W dniu swoich urodzin Uczestnik może odebrać upominek. Uczestnik będzie mógł wybrać jeden spośród następujących upominków: dowolny muffin dostępny w kawiarni lub jeden z dostępnych ciepłych lub zimnych napojów na bazie espresso, czekolady albo herbaty w rozmiarze tall (354 ml) lub grande(473ml) spośród oferty standardowej dostępnej na tablicy (menuboardzie) umieszczonej w kawiarni z jednym dodatkiem (np. syrop, bita śmietana).
  3. Za dokonywane w Kawiarniach Starbucks płatności zarejestrowaną Kartą Starbucks Uczestnikowi przyznawane są gwiazdki zgodnie z poniższymi zasadami:
   1. Za każdą transakcję o wartości równej lub wyższej niż 2,95 złotych dokonaną z użyciem Karty Starbucks, Uczestnik otrzyma jedną Gwiazdkę.
   2. Gwiazdki rejestrowane są w systemie sprzedażowym Organizatora.
   3. Zebranie dziesięciu gwiazdek uprawnia Uczestnika do odebrania jednego spośród dostępnych ciepłych lub zimnych napojów na bazie espresso, czekolady albo herbaty w rozmiarze tall (354 ml) lub grande (473ml) spośród oferty standardowej dostępnej na tablicy (menuboardzie) umieszczonej w kawiarni z jednym dodatkiem (np. syrop, bita śmietana).
   4. Kupon uprawniający do odbioru korzyści będzie wysłany do Uczestnika w terminie do 24-stu godzin od przyznania Uczestnikowi dziesiątej gwiazdki.
   5. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan gwiazdek po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika. Gwiazdki przyznane Uczestnikowi tracą ważność po upływie 12-stu miesięcy od ostatniego użycia karty.
  4. Uczestnik ma również prawo do bezpłatnej wymiany ziaren kawy w swoim napoju na bazie espresso na aktualnie oferowane w kawiarniach Origin Espresso.
  5. Uczestnik może uzyskać prawo do dodatkowych korzyści, na zasadach określonych w odrębnych komunikatach, wysyłanych przez Organizatora drogą e-mailową lub SMS, ogłaszanych na Stronie Programu lub w Kawiarniach Starbucks.
  6. W celu realizacji korzyści wymienionych w punktach 4.1 – 4.3 oraz 4.5 Organizator prześle Uczestnikowi e-mailem specjalny kupon z kodem umożliwiającym realizację korzyści w dowolnej Kawiarni Starbucks. Kupon będzie zawierał unikatowy, jednorazowy numer, który Uczestnik powinien podać kasjerowi w Kawiarni Starbucks przed skorzystaniem z korzyści. Kod będzie aktywny przez 30 dni. Kupon nie może być przedmiotem obrotu, nie podlega wymieniane na gotówkę i nie może być wykorzystywany wielokrotnie. Kupony dotyczące korzyści opisanych w punktach 4.1 – 4.3 będą również dostępne w mobilnej aplikacji.
  7. Prawidłowa rejestracja w Programie daje Uczestnikowi możliwość ochrony środków pieniężnych zapisanych na rachunku Karty Starbucks. Funkcjonalność ta polega na przyznaniu Uczestnikowi ochrony salda w wypadku utraty Karty Starbucks (zgubienia, kradzieży), poprzez zamrożenie środków znajdujących się na karcie niezwłocznie po zgłoszeniu utraty karty przez uprawnionego Uczestnika. W tym celu Uczestnik może skorzystać z odpowiedniej funkcji na Stronie Programu lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta (Biura Obsługi Klienta telefon: 048 71 386 17 77, e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu).
  8. Prawidłowa rejestracja w Programie daje również Uczestnikowi możliwość jednorazowego otrzymania bezpłatnego duplikatu karty w razie zgłoszenia jej utraty zgodnie z postanowieniem punktu poprzedzającego. Na wydanym duplikacie Karty Starbucks znajdować się będą środki o wartości równej kwocie istniejącej na utraconej karcie w chwili zamrożenia środków w wyniku zgłoszenia utraty Karty przez uprawnionego Uczestnika. Duplikat Karty przesyłany jest pocztą, na adres Uczestnika, na koszt Organizatora.
  9. W przypadku, w którym Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania bezpłatnego duplikatu Karty Starbucks, po zamrożeniu środków znajdujących się na Karcie zgodnie z postanowieniem punktu 4.7. Uczestnik może, wedle własnego wyboru:
   1. dokonać wypłaty zamrożonych i niewykorzystanych środków na zasadach określonych w Regulaminie Karty Starbucks; w takim wypadku zwrot następuje w gotówce w Kawiarni Starbucks albo przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy;
   2. wydać dyspozycję transferu zamrożonych i niewykorzystanych środków na nową Kartę Starbucks, nabytą przez Uczestnika poprzez Stronę Programu (zakładka „transfer środków”).
  10. Zarówno zwrot środków, o którym mowa w punkcie 4.9.1., jak i ich transfer na nową Kartę Starbucks, dokonywany jest bez dodatkowych opłat lub potrąceń.
  11. Prawidłowa rejestracja w Programie daje również Uczestnikowi możliwość doładowania karty poprzez skorzystanie ze specjalnej funkcji doładowania w ramach Konta Użytkownika lub w Aplikacji Mobilnej. Usługa doładowanie obsługiwana jest przez firmę PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (dalej „PayU”).


 5. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, AmRest Coffee sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-365), plac Grunwaldzki 25-27. W przypadku korzystania z opcji doładowania w Aplikacji Mobilnej następujące dane Uczestnika będą przekazywane „PayU” w celu realizacji doładowania: adres e-mail, numer Karty Starbucks. Dane osobowe uczestników Programu są przetwarzane na zlecenie Organizatora przez firmę 3e Kolczyński, Liżewski, Gędzierowski, Rostocki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-732) przy ul. Podbipięty 51.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym umożliwienia Uczestnikom udziału w Programie, komunikacji z Uczestnikami oraz wydawania korzyści.
  3. Dane osobowe Uczestników będą również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do uczestnictwa w Programie, w tym zarejestrowania Karty Starbucks i korzystania z funkcjonalności Programu.
  5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Zmiany w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik powinien zgłaszać zgodnie z postanowieniem pkt 3.5 Regulaminu.


 6. Biuro obsługi klienta

  1. Uczestnicy będą mieć dostęp do telefonicznego Biura Obsługi Klienta, poprzez numer telefoniczny: 0048 71 386 17 77 (opłata za 1 minutę połączenia – według taryfy operatora Uczestnika).
  2. Biuro Obsługi Klienta czynne będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.
  3. Biuro Obsługi Klienta udziela informacji w zakresie stanu rachunku Karty Starbucks i działania Programu oraz umożliwia zgłoszenie blokady utraconej Karty Starbucks. Weryfikacja Uczestnika przez Biuro Obsługi Klienta będzie odbywać się na podstawie numeru Karty Starbucks, kodu zabezpieczającego karty oraz odpowiedzi na pytanie zabezpieczające podane przy rejestracji, które znane jest wyłącznie Uczestnikowi.


 7. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania i w okresie do 30 dni od jego zakończenia.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane bezpośrednio w Kawiarniach Starbucks, listownie na adres Organizatora (AmRest Coffe sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, z dopiskiem „My Starbucks Rewards – reklamacja”) lub na adres e-mail starbuckscardpl@amrest.eu.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji i uzasadnienie.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
  5. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator poinformuje listownie lub – w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem poczty e-mail – drogą e-mailową, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.


 8. Postanowienia końcowe

  1. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy regulamin z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program; wydanie orzeczenia mającego wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej; wprowadzenie nowych funkcjonalności Programu lub Kart Starbucks, wprowadzenie nowych korzyści lub nagród, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych. Zmieniony Regulamin albo nowy regulamin wiąże Uczestnika, który nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie 21 dni od daty ogłoszenia o zmianie Regulaminu albo o nowym regulaminie.
  2. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program; wydanie orzeczenia mającego wpływ na Program przez sąd lub organ administracji publicznej; zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością Organizatora; ekonomiczna nieopłacalność Programu. W takim wypadku obowiązuje 90-dniowy okres wypowiedzenia, liczony od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu.
  3. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu albo o zakończeniu Programu Organizator ogłosi na Stronie Programu (www.starbucks.pl/). Stosowna informacja dostępna będzie również w Kawiarniach Starbucks. Ponadto Organizator doręczy zmieniony regulamin na adres e-mail Uczestników lub poinformuje ich tą drogą o zakończeniu Programu.
  4. Zmiana w Regulaminie, zmiana regulaminu albo zakończenie Programu nie będzie mieć wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników. W szczególności, aktywne Karty Starbucks po zakończeniu Programu mogą być nadal używane w charakterze elektronicznego bonu towarowego.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Kawiarniach Starbucks oraz na Stronie Programu, pod adresem URL http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations
  6. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Wrocław 28.02.2016