Regulamin Karty Starbucks

§ 1. Kluczowa terminologia

 1. Wydawcą Karty Starbucks (zwanym dalej „Wydawcą”) jest „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 15-17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280347, NIP: 8982116629, o kapitale zakładowym w wysokości 121 000 000 zł.
 2. "Karta Starbucks” (lub równoważnie “karta”) to elektroniczny bon towarowy typu pre-paid (przedpłacony) wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do dokonywania transakcji w Kawiarniach Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Starbucks może mieć postać::
  1. karty plastikowej,
  2. karty wirtualnej (opcja dostępna wyłącznie dla uczestników programu „Starbucks Rewards”).
 3. Kawiarnie Starbucks” to stacjonarne kawiarnie Wydawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należące do sieci Starbucks, wymienione w wykazie udostępnionym na stronie internetowej Wydawcy (http://www.starbucks.pl/store-locator/search).
 4. Program „Starbucks Rewards” (dawniej: „My Starbucks Rewards”) to program lojalnościowy Wydawcy, w ramach którego posiadaczom Karty Starbucks przyznawane są określone korzyści. Zasady programu „Starbucks Rewards” określa odrębny regulamin, dostępny w Kawiarniach Starbucks oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej (http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations). 
 5. Klientem” jest osoba lub podmiot nabywający Kartę Starbucks od Wydawcy celem wykorzystania we własnym imieniu, jako Użytkownik, lub celem przekazania innemu Użytkownikowi.
 6. Użytkownikiem” jest osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba między 13-tym a 18-tym rokiem życia, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych całkowicie), która nabyła kartę od Wydawcy jako Klient i wykorzystuje ją we własnym imieniu, albo której Klient przekazał kartę do korzystania. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem Karty Starbucks za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 7. Transakcja” to dokonanie płatności za pomocą Karty Starbucks w Kawiarni Starbucks lub doładowanie Karty Starbucks (w tym pierwsze doładowanie w związku z nabyciem karty).

§ 2. Postanowienia ogólne oraz główne świadczenia Wydawcy

 1. Karta Starbucks jest wydawana jako bon towarowy, zaś główne świadczenie Wydawcy polega na umożliwieniu dokonywania transakcji z użyciem karty, w rozumieniu § 1 ust. 7 niniejszego regulaminu. Z uwagi na istotę świadczenia Wydawcy oraz na istotę bonu towarowego na okaziciela, środki na saldzie Karty Starbucks – z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym regulaminie (§ 9 ust. 6-8) – nie podlegają zwrotowi w razie rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Karty Starbucks ani w razie utraty ważności karty.
 2. Nabycie Karty Starbucks przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Wydawcą a Klientem umowy o korzystanie z Karty Starbucks. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki umowy o korzystanie z Karty Starbucks, zawartej pomiędzy Wydawcą a Klientem. Niniejszy regulamin znajduje również zastosowanie do korzystania z Karty przez Użytkownika, który nie nabył tej Karty od Wydawcy.
 3. Karta Starbucks w formie karty plastikowej wydawana jest przez Wydawcę w Kawiarniach Starbucks. Warunkiem wydania plastikowej Karty Starbucks jest jej doładowanie na kwotę nie mniejszą niż 20 zł i nie większą niż 1 000 zł.
 4. Karta Starbucks w formie karty wirtualnej (dotyczy wyłącznie uczestników programu „Starbucks Rewards”) jest generowana online na stronie internetowej Wydawcy jak również w aplikacji mobilnej „Starbucks CEE”, w sposób określony w odrębnym regulaminie programu „Starbucks Rewards”.
 5. Wydanie Karty Starbucks nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 6. Aktywacja Karty Starbucks następuje automatycznie z chwilą pierwszego doładowania karty przez Klienta w Kawiarni Starbucks albo za pomocą innych opcji udostępnianych przez Wydawcę. W przypadku wydania nowej karty w miejsce karty utraconej (dotyczy uczestników programu „Starbucks Rewards”), zakupu hurtowego kart lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. zamówienie kart przez Klienta będącego przedsiębiorcą w celu przekazania ich Użytkownikom jako upominków) aktywacji dokonuje Wydawca przed przekazaniem karty Klientowi lub Użytkownikowi.
 7. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania ważnych Kart Starbucks do realizacji przez Użytkowników w Kawiarniach Starbucks, z zastrzeżeniem § 9 ust. 10-11 niniejszego regulaminu.
 8. Klient przekazując Kartę Starbucks Użytkownikowi innemu niż ten Klient, upoważnia tego Użytkownika do dokonywania wszystkich czynności związanych z kartą, które może podejmować Użytkownik karty. W szczególności zaś upoważnia tego innego Użytkownika do dysponowania środkami dostępnymi na saldzie Karty Starbucks oraz do zarejestrowania tej karty przez Użytkownika w programie „Starbucks Rewards” (jeśli taka karta nie jest jeszcze zarejestrowana). Klient udostępniający Kartę Starbucks zobowiązany jest zapewnić, że Użytkownik karty spełnia wszystkie obowiązki i wymagania przewidziane w niniejszym regulaminie oraz że Użytkownik taki zapoznał się z niniejszym regulaminem.

§ 3. Karta Starbucks

 1. Karta Starbucks jest elektroniczną formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
 2. Karta Starbucks nie służy do wypłaty gotówki.
 3. Dodatkowe uprawnienia związane z Kartą Starbucks przysługują Użytkownikowi, który dokona rejestracji swojej karty w programie „Starbucks Rewards”. Uprawnienia te określa odrębny regulamin programu „Starbucks Rewards”.
 4. Karta Starbucks pozostaje ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty ostatniej transakcji dokonanej z użyciem tej karty. Po upływie powyższego terminu niewykorzystane środki na saldzie karty wygasają.
 5. Karta Starbucks jest identyfikowana przez unikalny numer karty.
 6. Karta Starbucks jest kartą na okaziciela. Domniemywa się, że okaziciel karty jest jej Użytkownikiem.
 7. Saldo Karty Starbucks może wynosić maksymalnie 1 000 zł.
 8. Środki na saldzie Karty Starbucks nie podlegają oprocentowaniu.

§ 4. Realizacja i doładowywanie Karty Starbucks

 1. Realizacja Karty Starbucks polega na zapłacie za towary lub usługi w Kawiarni Starbucks środkami pieniężnymi zgromadzonymi na saldzie karty. Odpowiednia kwota odliczana jest z salda Karty Starbucks z chwilą dokonania zapłaty.
 2. Karta Starbucks może być realizowana wyłącznie w Kawiarniach Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w wykazie udostępnionym na stronie internetowej Wydawcy (http://www.starbucks.pl/store-locator/search).
 3. Karta Starbucks może być wykorzystana do płatności za wszelkie towary lub usługi dostępne w Kawiarniach Starbucks. Karta Starbucks nie może jednak być wykorzystana do nabycia lub doładowania innej Karty Starbucks.
 4. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne plastikowe Karty Starbucks lub karty wyświetlone w aplikacji mobilnej „Starbucks CEE”.
 5. Nieaktywowana lub przeterminowana (przekroczony termin ważności) Karta Starbucks jest nieważna i nie może być realizowana.
 6. Jeżeli cena towaru lub usługi jest wyższa niż kwota zapisana na saldzie Karty Starbucks, zapłata różnicy ceny następuje gotówką, kartą płatniczą lub inną akceptowaną w danej Kawiarni Starbucks formą płatności. Możliwe jest ponadto dokonanie płatności w Kawiarniach Starbucks częściowo ze środków na saldzie Karty Starbucks, a częściowo gotówką, kartą płatniczą lub inną akceptowaną w danej Kawiarni Starbucks formą płatności.
 7. Użytkownik może dokonywać płatności Kartą Starbucks od momentu jej aktywacji wielokrotnie, aż do chwili wyczerpania salda karty (z uwzględnieniem § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu).
 8. Karta Starbucks może być doładowywana przez Użytkownika w Kawiarniach Starbucks. W tym celu Użytkownik okazuje Kartę Starbucks i wpłaca w kasie Kawiarni Starbucks wybraną przez siebie kwotę (w gotówce lub za pomocą karty płatniczej), nie mniejszą niż 20 zł i nie większą niż 1 000 zł, z uwzględnieniem § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu. Kwota doładowania zostaje zapisana automatycznie na saldzie Karty Starbucks.
 9. Karta Starbucks zarejestrowana przez Użytkownika w ramach programu „Starbucks Rewards” może być również doładowywana w sposób wskazany w regulaminie programu.
 10. Wydawca odmówi Użytkownikowi realizacji Karty Starbucks w następujących przypadkach:
  1. upływ terminu ważności karty (§ 3 ust. 4 niniejszego regulaminu),
  2. brak środków na saldzie karty,
  3. uszkodzenie karty w sposób uniemożliwiający jej realizację.
 11. Wydawca informuje, że realizacja Karty Starbucks może być w niektórych wypadkach niemożliwa, z przyczyn niezależnych od Wydawcy, którym przy zachowaniu należytej staranności Wydawca nie mógł zapobiec, takich jak uszkodzenie łączy telekomunikacyjnych lub przerwa w dostawie energii elektrycznej.
 12. W razie zwrotu przez Użytkownika produktu nabytego za pomocą Karty Starbucks (np. odstąpienie od umowy sprzedaży na podstawie przepisów o rękojmi, zwrot produktu niewadliwego przyjmowany dobrowolnie przez Wydawcę), zwrot pieniędzy Użytkownikowi nie jest możliwy na saldo Karty Starbucks. W powyższym przypadku Wydawca może zaproponować Użytkownikowi zwrot pieniędzy na specjalnej karcie przedpłaconej (pre-paid) Wydawcy, doładowanej odpowiednią kwotą („karta przedpłacona”). Karta przedpłacona nie jest Kartą Starbucks. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na karcie przedpłaconej.

§ 5. Rozliczenia i saldo Karty Starbucks

 1. Jeżeli w umowie między Wydawcą a Klientem nie ustalono inaczej, Klient, na swoje życzenie, wraz z wydaniem Karty Starbucks otrzymuje od Wydawcy notę księgową, która stanowi dowód nabycia karty oraz potwierdzenie wartości środków pieniężnych zapisanych na saldzie karty.
 2. W celu wystawienia noty księgowej z danymi Klienta, Klient przekazuje Wydawcy stosowne dane potrzebne do wystawienia noty księgowej.
 3. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić aktualną wartość środków pieniężnych zapisanych na saldzie Karty Starbucks. Sprawdzenia dokonać można bezpośrednio w Kawiarni Starbucks lub poprzez zapytanie skierowane na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu, wraz z podaniem danych identyfikujących Kartę Starbucks, obejmujących numer karty i kod bezpieczeństwa (w przypadku karty plastikowej kod bezpieczeństwa jest umieszczony na jej odwrocie; w przypadku karty wirtualnej kod bezpieczeństwa jest przesyłany e-mailowo po utworzeniu takiej karty). Uczestnicy programu „Starbucks Rewards” mają możliwość sprawdzenia salda swojej zarejestrowanej karty również po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej programu (https://card.starbucks.pl) lub w aplikacji mobilnej „Starbucks CEE”.

§ 6. Zablokowanie karty

 1. W celu ochrony środków przechowywanych na Karcie Starbucks, Wydawca może zablokować zarejestrowaną Kartę Starbucks:
  1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Starbucks, lub
  2. w związku z uzasadnionym podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Starbucks lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji z użyciem Karty Starbucks.
 2. O zablokowaniu Karty Starbucks Wydawca informuje Użytkownika zarejestrowanej Karty Starbucks przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Informacja przekazywana jest za pomocą dostępnego w danych okolicznościach kanału kontaktu: wiadomości poczty elektronicznej, SMS, komunikatem systemowym terminala, w którym użyta została karta lub poprzez ustną informacją przekazaną przez pracownika Kawiarni Starbucks przy pierwszej próbie użycie zablokowanej Karty Starbucks, chyba że poinformowanie jest nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione z mocy prawa.
 3. Wydawca niezwłocznie odblokowuje zarejestrowaną Kartę Starbucks lub zastępuje ją nową Kartą Starbucks po otrzymaniu stosownego wniosku Użytkownika lub jeśli przestały istnieć podstawy do zablokowania Karty Starbucks.
 4. Jeżeli do zarejestrowanej Karty Starbucks uzyskała lub mogła uzyskać dostęp osoba nieuprawniona, w tym wskutek utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, Użytkownik, który zarejestrował tę kartę w programie „Starbucks Rewards”, w razie stwierdzenia powyższych okoliczności lub podejrzenia ich zajścia, powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zablokowanie swojej karty, zgodnie z postanowieniami regulaminu programu „Starbucks Rewards”.
 5. W przypadku zablokowania Karty Starbucks zgodnie z ust. 1 lub 4 powyżej, niewykorzystane środki pozostałe na karcie w momencie zablokowania Karty Starbucks, a w przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej – w momencie zgłoszenia, zostaną zamrożone i będą mogły zostać przeniesione na nową kartę, na zasadach określonych w regulaminie programu „Starbucks Rewards”.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Karty Starbucks mogą być składane bezpośrednio w Kawiarniach Starbucks, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres Wydawcy („AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17 , 53-332 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta – reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu (z zalecanym tematem e-maila „Karta Starbucks – reklamacja”, przy czym temat ten nie jest obowiązkowy).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz numer Karty Starbucks osoby składającej reklamację (jeżeli osoba ta posiada ten numer), adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Wydawcę na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Wydawcę (chyba, że krótszy termin udzielenia odpowiedzi wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa). Odpowiedź udzielana jest – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – na piśmie (listownie) lub na adres e-mail.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§ 8. Informacje dla konsumentów dotyczące umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł na odległość umowę dotyczącą korzystania z Karty Starbucks (dotyczy wirtualnej Karty Starbucks, którą można wygenerować zgodnie z postanowieniami regulaminu programu „Starbucks Rewards”), może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia przez Wydawcę na trwałym nośniku informacji wymaganych przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane (adresem do wysłania oświadczenia o odstąpieniu jest adres siedziby Wydawcy: „AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”). Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usługi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wydawca ma prawo żądać wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy o Kartę Starbucks zawartej na odległość, zwrotowi nie podlegają kwoty płatności dokonanych za pomocą tej karty.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy całkowicie wykonanej na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Prawem właściwym dla stosunków Wydawcy z konsumentem przed zawarciem umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin, jak również prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy konsumentem a Wydawcą, do której stosuje się niniejszy regulamin, jest prawo polskie. Konsument, który ma miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może jednak być pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy i których zastosowanie jest obligatoryjne w świetle przepisów prawa międzynarodowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Starbucks, jest Wydawca, „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 15-17. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, umożliwienia korzystania z uprawnień określonych w niniejszym regulaminie, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z powyższych uprawnień. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawcy pod adresem: http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations (w tym również do pobrania w formacie PDF). Regulamin jest również dostępny w Kawiarniach Starbucks.
 4. Wydawca może zmienić niniejszy regulamin lub wydać nowy regulamin Karty Starbucks z ważnego powodu, takiego jak:
  1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na treść regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany;
  2. zmiana wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ na treść regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany;
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;
  4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Karty Starbucks;
  5. zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  7. przekształcenie Wydawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Wydawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub teleadresowych, adresu URL, adresu e-mail wskazanego w regulaminie.
 5. O zmianie niniejszego regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu Wydawca ogłosi w serwisie internetowym www.starbucks.pl, wraz z podaniem terminu wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 21 dni od daty ogłoszenia o zmianie. Jednocześnie uczestnicy programu „Starbucks Rewards” zostaną powiadomieni o zmianie niniejszego regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w związku z uczestnictwem w programie (wiadomość zostanie wysłana co najmniej na 21 dni przed dniem wejścia zmiany w życie). Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. Zmieniony regulamin lub nowy regulamin wiąże Klienta lub Użytkownika, który nie wypowiedział umowy o korzystanie z Karty Starbucks przed dniem wejścia zmiany w życie (ust. 6 poniżej).
 6. Klient lub Użytkownik, który w przypadku określonym w ust. 4-5 powyżej, chce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Karty Starbucks w związku ze zmianą niniejszego regulaminu lub wydaniem nowego regulaminu, powinien przed wejściem w życie takiej zmiany lub nowego regulaminu:
  1. odesłać swoją plastikową kartę do Wydawcy („AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta – zwrot karty”) wraz z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z karty zawierającym swoje dane niezbędne do dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z ust. 7 poniżej (imię i nazwisko, numer rachunku do przelewu) – w takim wypadku o zachowaniu terminu na złożenie wypowiedzenia przed wejściem zmiany regulaminu lub nowego regulaminu w życie decyduje data nadania listu;
  2. w przypadku wirtualnej karty – usunąć swoje konto użytkownika (wraz z przypisaną do niego wirtualną kartą) na stronie internetowej programu „Starbucks Rewards” oraz przesłać na piśmie na adres Wydawcy („AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta – zwrot karty”) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu oświadczenie zawierające numer karty, kod zabezpieczający karty oraz swoje dane niezbędne do dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z ust. 7 poniżej (imię i nazwisko, numer rachunku do przelewu) – w przypadku przesyłki o zachowaniu terminu na przesłanie oświadczenia przed wejściem zmiany regulaminu lub nowego regulaminu decyduje data nadania listu.
 7. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, następuje ze skutkiem natychmiastowym i w przypadku karty zarejestrowanej w programie „Starbucks Rewards” powoduje również zakończenie udziału w tym programie. Niewykorzystane środki znajdujące się na saldzie Karty Starbucks, które nie wygasły zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, zostają zwrócone uprawnionej osobie przelewem na rachunek wskazany w oświadczeniu o rezygnacji z karty, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wydawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Za osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu zgodnie z ust. 7 powyżej uznaje się:
  1. W przypadku Karty Starbucks zarejestrowanej w programie „Starbucks Rewards” – Użytkownika, który zarejestrował zwracaną kartę i złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Weryfikacja tożsamości Użytkownika następuje w oparciu o dane podane w związku z uczestnictwem w programie „Starbucks Rewards”.
  2. W przypadku Karty Starbucks, która nie została zarejestrowana w programie „Starbucks Rewards” – okaziciela zwracanej karty, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Wydawca nie ma obowiązku dochodzenia, czy taki okaziciel jest faktycznie uprawniony do otrzymania zwrotu. Wydawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem w razie uzasadnionych wątpliwości czy taki okaziciel jest uprawniony do otrzymania zwrotu. Wstrzymanie zwrotu środków nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 6-8 powyżej, Klient lub Użytkownik może ponadto wypowiedzieć umowę o korzystanie z Karty Starbucks w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W tym celu wystarczy zwrócić swoją plastikową Kartę Starbucks w dowolnej Kawiarni Starbucks lub – w przypadku wirtualnej Karty Starbucks – usunąć swoje konto użytkownika (wraz z wirtualną kartą) na stronie internetowej programu „Starbucks Rewards”. Celem uniknięcia wątpliwości, w takim wypadku nie stosuje się postanowień dotyczących zwrotu środków, o których mowa w ust. 7-8 powyżej. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym i w przypadku karty zarejestrowanej w programie „Starbucks Rewards” powoduje również zakończenie udziału w tym programie.
 10. Z ważnej przyczyny, jaką jest wycofanie Karty Starbucks z oferty Wydawcy, Wydawca może zaprzestać wydawania nowych Kart Starbucks, o czym Wydawca ogłosi w serwisie internetowym www.starbucks.pl. Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. Uczestnicy programu „Starbucks Rewards” o zaprzestaniu wydawania nowych Kart Starbucks zostaną ponadto powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w związku z uczestnictwem w programie.
 11. Z ważnej przyczyny, jaką jest wycofanie Karty Starbucks z oferty Wydawcy, Wydawca może w każdym czasie zakończyć umożliwianie dokonywania transakcji z użyciem Kart Starbucks (z uwzględnieniem pkt 11.1-11.2 poniżej), o czym Wydawca ogłosi w serwisie internetowym www.starbucks.pl. Oznaczać to będzie wypowiedzenie przez Wydawcę umowy dotyczącej korzystania z Karty Starbucks. Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. Uczestnicy programu „Starbucks Rewards” o zakończeniu umożliwiania dokonywania transakcji z użyciem Kart Starbucks zostaną ponadto powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w związku z uczestnictwem w programie. W takim wypadku:
  1. doładowywanie Kart Starbucks będzie możliwe do upływu terminu wskazanego przez Wydawcę, nie krótszego jednak niż 3 (trzy) miesiące od ogłoszenia, o którym mowa powyżej (chyba, że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będzie wynikać obowiązek zastosowania przez Wydawcę terminu krótszego);
  2. płatności Kartą Starbucks będą możliwe do upływu terminu wskazanego przez Wydawcę, nie krótszego jednak niż 12 (dwanaście) miesięcy od ogłoszenia, o którym mowa powyżej (chyba, że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będzie wynikać obowiązek zastosowania przez Wydawcę terminu krótszego).
 12. W przypadku wprowadzenia dodatkowych usług związanych z Kartą Starbucks, nieobjętych niniejszym regulaminem, Wydawca może w odrębnych regulaminach określać zasady i warunki korzystania z takich usług.Regulamin programu lojalnościowego „Starbucks Rewards”

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Starbucks Rewards” (dawniej: „My Starbucks Rewards”) jest „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 15-17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280347, NIP: 8982116629, o kapitale zakładowym w wysokości 121 000 000 zł (dalej: „Organizator”).

2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promowanie produktów i usług oferowanych przez Organizatora w kawiarniach sieci Starbucks.

3. Program trwa od 22 stycznia 2013 r. (przy czym do 31 maja 2017 r. Program prowadzony był pod nazwą „My Starbucks Rewards”) do odwołania. 

§ 2. Definicje

1. Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:

1.1. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna „Starbucks CEE” dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach AppStore i Google Play, umożliwiająca korzystanie z Konta Użytkownika oraz Karty Starbucks za pomocą urządzenia mobilnego;

1.2. „Formularz Rejestracyjny” – formularz rejestracyjny Programu, dostępny na stronie internetowej Programu oraz w Aplikacji Mobilnej; 

1.3. „Karta Starbucks” lub równoważnie „Karta” – elektroniczny bon towarowy typu pre-paid (przedpłacony) wydawany na okaziciela, pozwalający na dokonywanie zakupów w Kawiarniach Starbucks w Rzeczypospolitej Polskiej; zasady używania Karty Starbucks określa odrębny „Regulamin Karty Starbucks”, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations; 

1.4. „Kawiarnie Starbucks” – stacjonarne kawiarnie sieci Starbucks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których można korzystać z uprawnień i korzyści przewidzianych w Programie; wykaz Kawiarni Starbucks objętych Programem dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (http://www.starbucks.pl/store-locator/search);

1.5. „Konto Użytkownika” – zbiór informacji i uprawnień dotyczących Uczestnika i jego Karty Starbucks, prowadzony w systemie teleinformatycznym Organizatora;

1.6. „Program” – program lojalnościowy „Starbucks Rewards” (dawniej: „My Starbucks Rewards”) prowadzony z wykorzystaniem Karty Starbucks;

1.7. „Regulamin” – niniejszy regulamin Programu; 

1.8. „Strona Programu” – oficjalna strona internetowa Programu, dostępna pod adresem https://card.starbucks.pl/, zawierająca informacje o Programie, korzyściach i specjalnych akcjach promocyjnych oraz umożliwiająca zalogowanie się do Konta Użytkownika;

1.9. „Uczestnik” – osoba posiadająca jako użytkownik aktywną Kartę Starbucks, która dokonała prawidłowej rejestracji w Programie z użyciem Formularza Rejestracyjnego i która dobrowolnie bierze udział w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 3. Przystąpienie do Programu

1. Jako Uczestnik do Programu może przystąpić jedynie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba między 13-tym a 18-tym rokiem życia nieubezwłasnowolniona całkowicie), będąca użytkownikiem aktywnej Karty Starbucks, z zastrzeżeniem ust. 5-6 poniżej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Programie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Strony Programu albo Aplikacji Mobilnej. W wyniku rejestracji tworzone jest dla Uczestnika indywidualne Konto Użytkownika. 

3. Procedura rejestracji dla posiadacza plastikowej Karty Starbucks za pośrednictwem Strony Programu składa się z następujących czynności:

3.1. Uczestnik tworzy swoje Konto Użytkownika na Stronie Programu oraz przystępuje do rejestracji swojej Karty Starbucks poprzez podanie swojego adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru swojej Karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na Karcie) i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych: płeć, imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu.

3.2. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości e-mail. Link aktywacyjny wygasa po upływie 24 godzin od jego wysłania. W razie wygaśnięcia linku aktywacyjnego procedurę rejestracji należy powtórzyć.  

4. Procedura rejestracji dla posiadacza plastikowej Karty Starbucks za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej składa się z następujących czynności:

4.1. Uczestnik rejestruje się w pobranej i zainstalowanej Aplikacji Mobilnej poprzez podanie swojego adresu e-mail, wybranie hasła, wprowadzenie indywidualnego numeru swojej Karty wraz z kodem bezpieczeństwa (umieszczonym pod zdrapką na Karcie) i podanie dalszych wymaganych danych w Formularzu Rejestracyjnym. Do dokonania prawidłowej rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail oraz następujących danych: płeć, imię, nazwisko, adresu zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu.

4.2. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu teleinformatycznego Organizatora, Uczestnik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Dla skutecznego dokończenia rejestracji należy skorzystać z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości e-mail. Link aktywacyjny wygasa po upływie 24 godzin od jego wysłania. W razie wygaśnięcia linku aktywacyjnego procedurę rejestracji należy powtórzyć.  

5. Osoba, która nie posiada plastikowej Karty Starbucks, lecz spełnia pozostałe warunki uczestnictwa w Programie, określone w Regulaminie, może przystąpić do Programu wraz z jednoczesnym wygenerowaniem dla siebie wirtualnej Karty Starbucks. W celu wygenerowania wirtualnej Karty Starbucks należy skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej przy Formularzu Rejestracyjnym na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej. Procedura rejestracji jest analogiczna, jak w przypadku określonym w ust. 4 powyżej. Po utworzeniu Konta Użytkownika możliwe jest dokonanie pierwszego doładowania Karty (aktywacja Karty) i korzystanie z uprawnień przysługujących Uczestnikowi Programu zgodnie z Regulaminem. Kod bezpieczeństwa wirtualnej Karty jest przesyłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 

6. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks korzysta w ramach Programu z takich samych korzyści, jak Uczestnik będący użytkownikiem plastikowej Karty Starbucks. Wirtualna Karta Starbucks jest przypisana do indywidualnego Konta Użytkownika w systemie teleinformatycznym Organizatora. W celu dokonywania płatności wirtualną Kartą Starbucks niezbędne jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Uczestnika Aplikacji Mobilnej oraz powiązanie wirtualnej Karty z tą aplikacją, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 

7. Podczas rejestracji Uczestnik ma również możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora lub podmiotu działającego na jego zlecenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora, jego partnerów biznesowych i podmiotów z grupy kapitałowej Organizatora. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie. 

8. W ramach Programu Uczestnicy otrzymują na podany adres komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) jak również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej wiadomości dotyczące bezpośrednio przebiegu Programu, w tym informacje o promocjach, ofertach specjalnych i innych korzyściach przewidzianych przez Organizatora dla Uczestników zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 4.3 Regulaminu. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji. W tym celu należy zgłosić stosowną dyspozycję Organizatorowi (na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu) lub skorzystać z odpowiednich ustawień Konta Użytkownika. W razie rezygnacji Uczestnik nie będzie mógł otrzymywać informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych korzyściach zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 4.3 Regulaminu. 

§ 4. Konto Użytkownika

1. W ramach Programu Organizator nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną usługę prowadzenia Konta Użytkownika. Usługa przeznaczona jest dla osób spełniających warunki uczestnictwa w Programie, które dokonały rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Konto Użytkownika prowadzone jest na czas udziału Uczestnika w Programie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z Kontem Użytkownika jest zawierana z chwilą aktywacji tego konta. Uczestnik nie jest zobowiązany do korzystania z powyższych usług przez jakikolwiek okres.

3. Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu (którym jest adres e-mail) i hasła wybranego przez Uczestnika w czasie rejestracji lub zmienionego później za pomocą ustawień Konta Użytkownika. 

4. Dostęp do Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony Programu nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych. Wystarczające jest korzystanie z komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) posiadającego dostęp do Internetu i prawidłowo skonfigurowana przeglądarkę internetową w aktualnej wersji. 

5. Hasło do Konta Użytkownika ma charakter poufny i nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Udostępnianie hasła osobie trzeciej może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Uczestnika, w tym z ryzykiem dokonania nieautoryzowanej transakcji za pomocą Karty Starbucks. 

6. W ramach korzystania z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

7. Konto Użytkownika umożliwia Uczestnikowi:

7.1. zapoznawanie się z informacjami o korzyściach w Programie, zgromadzonych „gwiazdkach” i przysługujących nagrodach;

7.2. zapoznawanie się z historią transakcji dokonanych z użyciem Karty Starbucks; 

7.3. złożenie dyspozycji zablokowania Karty Starbucks w razie jej utraty (§ 7 Regulaminu  opcja dostępna poprzez Stronę Programu);

7.4. doładowywanie salda Karty Starbucks online (§ 8 Regulaminu);

7.5. transfer środków z Karty Starbucks na nową Kartę Starbucks (§ 9 Regulaminu  opcja dostępna poprzez Stronę Programu);

7.6. edytowanie danych dotyczących Uczestnika (ust. 8 poniżej);

7.7. korzystanie z innych narzędzi i funkcjonalności przeznaczonych dla Uczestników, w tym z możliwości usunięcia Konta Użytkownika lub wyrejestrowania Karty z Konta Użytkownika (wyrejestrowanie Karty uniemożliwia gromadzenie „gwiazdek” i uzyskiwanie korzyści w Programie za pomocą tej Karty).

8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dokonać aktualizacji swoich danych. W tym celu Uczestnik powinien skorzystać z odpowiedniego formularza, dostępnego po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika na Stronie Programu lub poprzez Aplikację Mobilną. Zmiana daty urodzenia Uczestnika możliwa jest jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (takich jak pomyłka) i wymaga indywidualnego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta zgodnie z § 11 Regulaminu. 

9. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, które wystąpią pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, jeżeli są one następstwem podania przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub fikcyjnych danych lub niedokonania aktualizacji danych, które uległy zmianie.

10. Jedno Konto Użytkownika może być powiązane tylko z jedną Kartą Starbucks. 

11. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, dotyczącej prowadzenia Konta Użytkownika, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważane jest również usunięcie Konta Użytkownika za pomocą ustawień tego konta, dokonane w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej. Uczestnik może również odstąpić od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres „AmRest Coffee” sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”) lub pocztą elektroniczną (na adres starbuckscardpl@amrest.eu).

13. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Uczestnik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.  

14. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 11 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

15. Zasady i warunki skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy dotyczącej wirtualnej Karty Starbucks, zawartej na odległość, określone są w odrębnym regulaminie Karty Starbucks.

16. Uczestnik może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować ze swojego Konta Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z opcji usunięcia Konta Użytkownika, dostępnej w ustawieniach konta, po zalogowaniu na Stronie Programu. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie oraz  w przypadku wirtualnej Karty Starbucks  z rezygnacją z tej Karty i wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej wirtualnej Karty Starbucks, z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej. 

17. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks, który chce zrezygnować z Konta Użytkownika, lecz chce zachować aktywne środki z salda tej Karty, powinien przed rezygnacją z Konta Użytkownika dokonać transferu swoich środków z wirtualnej Karty Starbucks na niezarejestrowaną plastikową Kartę Starbucks (§ 9 Regulaminu). W związku z takim transferem Uczestnik może bezpłatnie jednorazowo otrzymać niezarejestrowaną plastikową Kartę Starbucks – w tym celu należy zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o przesłanie takiej karty.

18. Szczegółowe warunki dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację Mobilną określone są w § 5 Regulaminu. 

§ 5. Aplikacja Mobilna

1. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia mobilnego (smartfona) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS (wersja 7.0 lub nowsza) albo Android (wersja 4.1 lub nowsza). 

2. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne (smartfon) ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS). 

3. Korzystanie przez Uczestnika ze wszystkich opcji i funkcjonalności Aplikacji Mobilnej wymaga przypisania do tej aplikacji Karty Starbucks. Do Aplikacji Mobilnej może być przypisana istniejąca Karta Starbucks (plastikowa albo wirtualna) albo Karta Starbucks wygenerowana za pomocą tej aplikacji.

4. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Uczestnik może uzyskać dostęp do swojego Konta Użytkownika oraz: 

4.1. wygenerować wirtualną Kartę Starbucks i przypisać ją do Aplikacji Mobilnej (w przypadku, gdy do Aplikacji Mobilnej nie jest przypisana żadna Karta Starbucks);

4.2. dokonywać płatności z salda Karty Starbucks przypisanej do Aplikacji Mobilnej (bez konieczności fizycznego posiadania Karty przy sobie);

4.3. doładowywać saldo swojej Karty Starbucks przypisanej do Aplikacji Mobilnej;

4.4. uzyskać informację o saldzie Karty Starbucks i zebranych „gwiazdkach” oraz nagrodach;

4.5. odbierać i realizować przysługujące Uczestnikowi kupony;

4.6. zmieniać wirtualny wzór swojej Karty Starbucks wizualizowany w Aplikacji Mobilnej;

4.7. zapoznawać się z listą Kawiarni Starbucks wraz z informacją o ich lokalizacji, godzinach otwarcia i danych teleadresowych;

4.8. korzystać z innych opcji i funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji Mobilnej.

5. Płatność z salda Karty Starbucks przy użyciu Aplikacji Mobilnej dokonywana jest za pomocą odpowiedniej opcji. W tym celu należy przejść do ekranu płatności w Aplikacji Mobilnej i wybrać obrazek przedstawiający wizualizację Karty lub opcję „zapłać”. Wizualizacja Karty odwróci się, zaś na ekranie pojawi się kod QR i numer Karty. Płatność z salda Karty następuje poprzez zeskanowanie przez baristę kodu QR przy kasie w Kawiarni Starbucks. W razie awarii skanera kodów QR należy podać bariście numer Karty Starbucks. 

6. Realizacja kuponów przy użyciu Aplikacji Mobilnej dokonywana jest za pomocą odpowiedniej opcji. W tym celu należy w zakładce „Nagrody” wybrać kupon, jaki ma być zrealizowany. Po wybraniu symbolu pojawi się kod QR oraz numer. Realizacja kuponu następuje przez zeskanowanie przez baristę kodu QR przy kasie w Kawiarni Starbucks. W razie awarii skanera kodów QR należy podać bariście numer kodu z kuponu. 

7. Aplikacja jest dostępna w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Wybór języka dokonywany jest podczas instalacji i pierwszego logowania. Aby zmienić język aplikacji, należy zmienić język używany na urządzeniu mobilnym (smartfonie). 

8. Uczestnik będący użytkownikiem plastikowej Karty Starbucks może korzystać z tej Karty zarówno w wersji tradycyjnej (plastikowej) jak i zdigitalizowanej (tj. powiązanej z Aplikacją Mobilną). Wszelkie czynności dotyczące Karty Starbucks dokonane za pomocą Aplikacji Mobilnej mają taki skutek, jakby były dokonane z użyciem plastikowej Karty Starbucks. 

9. Aplikacja Mobilna stanowi ułatwienie umożliwiające Uczestnikowi będącemu posiadaczem plastikowej Karty Starbucks dokonywanie transakcji z salda tej Karty bez konieczności fizycznego posiadania jej przy sobie. Jednakże Uczestnik taki powinien  dla swojego własnego bezpieczeństwa (w szczególności na wypadek kradzieży urządzenia mobilnego)  zachować plastikową Kartę Starbucks i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. 

10. Uczestnik będący użytkownikiem wirtualnej Karty Starbucks, który nie posiada plastikowej Karty Starbucks, w celu dokonywania płatności swoją Kartą musi korzystać z Aplikacji Mobilnej. 

11. Możliwe jest zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym Uczestnika. Czynności dokonane w ramach Programu za pomocą każdego z takich urządzeń mobilnych Uczestnika są automatycznie odnotowywane na Koncie Użytkownika.  

12. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji Programu dla Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy Uczestnik na swoim urządzeniu mobilnym ustawi opcję automatycznej aktualizacji, najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej zostanie pobrana samoczynnie po jej udostępnieniu. Jeżeli Uczestnik nie korzysta z opcji automatycznej aktualizacji, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego zostanie mu wyświetlony komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja. 

13. Aplikacja Mobilna może również – w zależności od konfiguracji urządzenia mobilnego – współpracować z wybranymi innymi aplikacjami. Informacje w tym zakresie dostępne są w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Programu. 

14. Uczestnik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia mobilnego. Jednakże usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza usunięcia Konta Użytkownika ani rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest po zalogowaniu do tego konta na Stronie Programu lub zrezygnowaniu z uczestnictwa w Programie w inny sposób opisany w § 4 Regulaminu.  

§ 6. Korzyści w Programie

1. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane są „gwiazdki”, na zasadach szczegółowo określonych poniżej. 

2. Korzyści i przywileje w Programie uzależnione są od statusu, jaki posiada Uczestnik. W Programie Uczestnik może posiadać jeden z następujących statusów:

2.1. Status Zielony,

2.2. Status Złoty.

3. Uczestnik nowozarejestrowany w Programie automatycznie uzyskuje Status Zielony.

4. Uczestnikowi posiadającemu Status Zielony przysługują w ramach Programu następujące korzyści i przywileje:

4.1. 40 (czterdzieści) „gwiazdek” przyznawanych jednorazowo po przystąpieniu do Programu;

4.2. prawo do odebrania po zebraniu 80 (osiemdziesięciu) „gwiazdek” (z uwzględnieniem ust. 12 i nast. poniżej) jednego darmowego napoju wybranego przez Uczestnika spośród dostępnych ciepłych albo zimnych napojów na bazie espresso, czekolady albo herbaty w rozmiarze „tall” albo „grande” z oferty standardowej w Kawiarni Starbucks wraz z jednym wybranym przez Uczestnika dodatkiem (bita śmietana, dowolny dostępny syrop albo shot espresso); 

4.3. prawo do skorzystania z dodatkowych korzyści i promocji przeznaczonych dla Uczestników, na zasadach określonych w odrębnych komunikatach wysyłanych przez Organizatora drogą e-mailową, SMS, za pośrednictwem Aplikacji, ogłaszanych na Stronie Programu lub w Kawiarniach Starbucks.

5. Status Złoty nadawany jest automatycznie Uczestnikowi z momentem uzyskania przez niego 200 (dwustu) gwiazdek w okresie jednego roku (rozumianego jako ostatnie 365 dni). Do liczby gwiazdek uprawniających do uzyskania Statusu Złotego wlicza się gwiazdki wykorzystane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Status Złoty jest ponadto nadawany automatycznie każdemu Uczestnikowi, który brał udział w poprzedniej edycji Programu (to jest przed dniem 31 maja 2017 r.) i który kontynuuje uczestnictwo w Programie po rozpoczęciu nowej edycji Programu (to jest począwszy od dnia 31 maja2017 r.). 

6. Uczestnik posiadający Status Złoty traci ten status i powraca do Statusu Zielonego, jeżeli w ciągu jednego roku (rozumianego jako 365 dni) od dnia uzyskania Statusu Złotego nie zbierze co najmniej 200 (dwustu) gwiazdek.

7. Uczestnikowi posiadającemu Status Złoty przysługują w ramach Programu korzyści i przywileje takie, jak w przypadku Statusu Zielonego (ust. 4 powyżej), oraz dodatkowo:

7.1. prawo do jednego bezpłatnego dodatku do napoju dla każdej transakcji zakupu napoju dokonanej z salda zarejestrowanej Karty Starbucks (według wyboru Uczestnika: bita śmietana, dowolny dostępny syrop albo shot espresso);  

7.2. raz w roku – w dniu swoich urodzin – prawo do odebrania (z uwzględnieniem ust. 12 i nast. poniżej) jednego z następujących upominków (według wyboru Uczestnika):

- jednego darmowego napoju wybranego przez Uczestnika spośród dostępnych ciepłych albo zimnych napojów na bazie espresso, czekolady albo herbaty w rozmiarze „tall” albo „grande” z oferty standardowej w Kawiarni Starbucks wraz z jednym wybranym przez Uczestnika dodatkiem (bita śmietana, dowolny dostępny syrop albo shot espresso)
albo
- dowolnego dostępnego ciasta z oferty deserów w Kawiarni Starbucks;

7.3. w przypadku utrzymania w danym roku uczestnictwa w Programie uzyskanego Statusu Złotego (ust. 5-6 powyżej) – 25 (dwadzieścia pięć) gwiazdek „rocznicowych” przyznawanych automatycznie z początkiem kolejnego roku uczestnictwa w Programie (tj. kolejnego okresu 365 dni);

7.4. możliwość wybrania złotej Karty Starbucks w ramach wizualizacji Karty w Aplikacji Mobilnej.   

8. Za dokonywane w Kawiarniach Starbucks płatności z salda zarejestrowanej Karty Starbucks Uczestnikowi przyznawane są „gwiazdki” zgodnie z poniższymi zasadami:

8.1. Uczestnik otrzymuje 1 (jedną) „gwiazdkę” za każde 2,00 (dwa) złote (brutto) zapłacone w Kawiarni Starbucks z salda zarejestrowanej Karty Starbucks (końcówki kwot z różnych płatności sumują się);

8.2. „Gwiazdki” rejestrowane są automatycznie w systemie sprzedażowym Organizatora.

9. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan „gwiazdek” po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika na Stronie Programu, w Aplikacji Mobilnej, jak również kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (§ 11 Regulaminu). 

10. Niewykorzystane „Gwiazdki” przyznane Uczestnikowi tracą ważność po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniej transakcji dokonanej za pomocą Karty Starbucks, przy czym transakcją jest zakup z użyciem Karty jak również doładowanie Karty. „Gwiazdki” tracą również ważność w razie utraty ważności Karty oraz w przypadku zakończenia udziału w Programie. 

11. Gwiazdki są przypisane do Konta Użytkownika i nie mogą być przeniesione na inne Konto Użytkownika.  

12. W celu realizacji korzyści wymienionych w ust. 4 pkt 4.2 oraz ust. 7 pkt 7.2 powyżej, Organizator przesyła Uczestnikowi e-mailem (na adres podany w związku z uczestnictwem w Programie) specjalny kupon elektroniczny z kodem umożliwiającym realizację korzyści w Kawiarni Starbucks. Kupon zawiera unikatowy, jednorazowy kod (w tym również w formie kodu QR), który Uczestnik powinien podać (okazać) kasjerowi w Kawiarni Starbucks przed skorzystaniem z korzyści. Kupon i kod nie mogą być przedmiotem obrotu i nie podlegają wymieniane na gotówkę. Kod może być wykorzystywany tylko jeden raz. Kupon, o który mowa powyżej, jest również automatycznie udostępniany Uczestnikowi poprzez Aplikację Mobilną. 

13. Kupon uprawniający do odbioru korzyści, o której mowa w ust. 4 pkt 4.2 powyżej, wysyłany jest do Uczestnika w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od przyznania Uczestnikowi osiemdziesiątej gwiazdki. Z chwilą wysłania kuponu uprawniającego do odbioru nagrody z tytułu zebranych gwiazdek (ust. 4 pkt 4.2 powyżej) odpowiednia liczba gwiazdek zostaje automatycznie odliczona z Konta Użytkownika. 

14. Kupon z kodem uprawniającym do odbioru nagrody z tytułu zebranych gwiazdek (ust. 4 pkt 4.2 powyżej) jest ważny przez 30 (trzydzieści) dni od daty jego przesłania Uczestnikowi – po upływie tego terminu kupon z kodem traci ważność. W odniesieniu do innych kuponów mogą obowiązywać inne terminy ważności, przy czym termin ważności w każdym wypadku jest wskazany na kuponie i wynosi co najmniej 30 (trzydzieści) dni od daty jego przesłania Uczestnikowi. 

15. Kupon uprawniający do odbioru korzyści, o której mowa w ust. 7 pkt 7.2 powyżej, wysyłany jest do Uczestnika w podanym przez niego dniu jego urodzin. 

16. W przypadku Uczestnika korzystającego z Aplikacji Mobilnej informacja o nagrodzie wraz z przysługującym Uczestnikowi kuponem pojawia się również automatycznie w Aplikacji Mobilnej (wymagane jest połączenie z Internetem). Kupon wyświetlany w Aplikacji Mobilnej jest tym samym kuponem, co kupon przesłany na adres e-mail. 

17. Kupon zrealizowany wygasa automatycznie i nie może być wykorzystany ponownie.   

18. Nie stanowi podstawy do uzyskania korzyści w Programie, w tym otrzymania „gwiazdek”, zakup z użyciem Karty Starbucks, z którego Uczestnik następnie zrezygnował za zwrotem ceny (np. w wyniku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub w wyniku zwrotu towaru niewadliwego przyjmowanego dobrowolnie przez Organizatora). Powyższe nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy rezygnacja z zakupu następuje w wykonaniu przez Uczestnika prawa do odstąpienia od umowy przysługującego mu z powodu wady nabytego produktu. 

§ 7. Ochrona środków i duplikat Karty Starbucks

1. Prawidłowa rejestracja w Programie daje Uczestnikowi możliwość ochrony środków pieniężnych zapisanych na saldzie zarejestrowanej przez niego Karty Starbucks. Funkcjonalność ta polega na przyznaniu Uczestnikowi ochrony salda w wypadku utraty Karty Starbucks (zgubienia, kradzieży), poprzez zamrożenie środków znajdujących się na saldzie Karty niezwłocznie po zgłoszeniu utraty Karty przez uprawnionego Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien:

1.1. skorzystać z odpowiedniej funkcji na Stronie Programu (po zalogowaniu do Konta Użytkownika) lub

1.2. skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na numer telefonu: +48 71 386 17 77 (opcja dostępna w czasie pracy Biura Obsługi Klienta, wskazanym w § 11 Regulaminu – koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub na adres e-mail: starbuckscardpl@amrest.eu (adres e-mail jest obsługiwany w czasie pracy Biura Obsługi Klienta, wskazanym w § 11 Regulaminu).

2. Prawidłowa rejestracja w Programie daje również Uczestnikowi możliwość jednorazowego otrzymania bezpłatnego duplikatu Karty Starbucks w razie zgłoszenia jej utraty zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej. Na wydanym duplikacie Karty Starbucks nie znajdują się żadne środki a Uczestnik dokonuje samodzielnie transferu zamrożonych środków na nową kartę korzystając z odpowiedniej funkcji na Stronie Programu. Duplikat Karty przesyłany jest pocztą na koszt Organizatora, na adres podany przez Uczestnika albo ma formę Karty wirtualnej (według wyboru Uczestnika).

3. W przypadku, w którym Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania bezpłatnego duplikatu Karty Starbucks, po zamrożeniu środków znajdujących się na Karcie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej, Uczestnik może wydać dyspozycję transferu zamrożonych i niewykorzystanych środków na nową Kartę Starbucks, nabytą przez Uczestnika. Transfer odbywa się poprzez Stronę Programu (zakładka „transfer środków”), na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

4. Transfer na nową Kartę Starbucks, o którym mowa powyżej, dokonywany jest bez opłat lub potrąceń.

§ 8. Doładowania Karty Starbucks

1. Każdy Uczestnik może doładować swoją Kartę Starbucks w Kawiarni Starbucks, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Karty Starbucks. 

2. Prawidłowa rejestracja w Programie daje Uczestnikowi możliwość doładowania Karty poprzez skorzystanie ze specjalnej funkcji doładowania w ramach Konta Użytkownika na Stronie Programu lub w Aplikacji Mobilnej. Usługa doładowania jest realizowana i obsługiwana przez PayU S.A. z adresem siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (dalej: „PayU”). 

3. Zasady i warunki realizacji transakcji przez PayU oraz prowadzenia konta PayU określone są w wydanych przez PayU regulaminach, dostępnych na stronie internetowej www.payu.pl. Stosowne regulaminy są również udostępniane Uczestnikowi przed dokonaniem transakcji doładowania. 

4. W przypadku Aplikacji Mobilnej dostępne są po zalogowaniu do Konta Użytkownika następujące sposoby doładowania Karty poprzez system PayU:

4.1. z rachunku karty płatniczej; 

4.2. za pomocą konta PayU (dla Uczestników posiadających konto PayU);

4.3. drogą przelewu elektronicznego.  

5. Ze względów bezpieczeństwa doładowanie Karty w Aplikacji Mobilnej wymaga potwierdzenia przez Użytkownika hasłem używanym do logowania do Konta Użytkownika.

6. W przypadku Strony Programu dostępne są, po zalogowaniu do Konta Użytkownika, następujące sposoby doładowania Karty poprzez system PayU:

6.1. z rachunku karty płatniczej; 

6.2. za pomocą konta PayU (dla Uczestników posiadających konto PayU);

6.3. drogą przelewu elektronicznego.   

7. Kwota doładowania nie może być mniejsza niż 20 zł i większa niż 1 000 zł. Ponadto doładowanie nie może prowadzić do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego salda Karty Starbucks (1 000 zł). Doładowania, które prowadziłyby do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego salda Karty Starbucks nie są realizowane i zostają odrzucone. 

§ 9. Transfer środków

1. Uczestnik może dokonać transferu środków pieniężnych z salda swojej zarejestrowanej Karty Starbucks jak również zgromadzonych „gwiazdek” na swoją nową, niezarejestrowaną Kartę Starbucks (§ 4 ust. 17, § 7 ust. 2, § 7 ust. 3 Regulaminu).  

2. Transfer, o którym mowa powyżej, jest możliwy również na życzenie Uczestnika, bez podania przyczyny (w tym również wtedy, gdy dotychczasowa Karta Uczestnika nie została utracona). W tym celu Uczestnik, który chce wymienić swoją dotychczasową, zarejestrowaną Kartę na nową, powinien nabyć nową Kartę plastikową (do aktywacji nowej Karty wymagane jest doładowanie na kwotę co najmniej 20 zł) albo wygenerować nową Kartę wirtualną, a następnie skorzystać z opcji transferu na Stronie Programu. 

3. W celu dokonania transferu należy zalogować się na swoje Konto Użytkownika na Stronie Programu oraz skorzystać z odpowiedniej opcji (zakładka dotycząca transferu środków), wpisując w specjalnym formularzu numer i kod bezpieczeństwa nowej Karty, oraz zatwierdzić transfer swoim hasłem do Konta Użytkownika. Wszelkie środki z dotychczasowej Karty oraz „gwiazdki” zostaną automatycznie przeniesione na nową Kartę (która zostanie w ten sposób zarejestrowana), zaś dotychczasowa Karta utraci ważność i stanie się nieaktywna. 

4. Transfer, o którym mowa powyżej, nie jest możliwy z salda niezarejestrowanej Karty Starbucks.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, „AmRest Coffee” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 15-17. W przypadku korzystania z opcji doładowania w Aplikacji Mobilnej następujące dane Uczestnika będą przekazywane PayU S.A. w celu realizacji doładowania: adres e-mail, numer Karty Starbucks. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane na zlecenie Organizatora przez firmę 3e Kolczyński, Liżewski, Gędzierowski, Rostocki Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-732) przy ul. Podbipięty 51.

2. Zasady ochrony prywatności Uczestników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 11. Biuro Obsługi Klienta

1. Organizator zapewnia dostęp do telefonicznego Biura Obsługi Klienta, poprzez numer telefoniczny: +48 71 386 17 77 (koszt połączenia – jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie).

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta jest nieczynne.

3. Biuro Obsługi Klienta udziela wszystkim zainteresowanym osobom informacji o Programie. Biuro Obsługi Klienta udziela również Uczestnikom informacji w zakresie stanu salda ich Karty Starbucks oraz umożliwia Uczestnikom zgłoszenie blokady utraconej Karty Starbucks. Weryfikacja Uczestnika przez Biuro Obsługi Klienta odbywa się na podstawie numeru Karty Starbucks, kodu bezpieczeństwa Karty oraz danych podanych w związku z rejestracją w Programie.

§ 12. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane:

1.1. bezpośrednio w Kawiarniach Starbucks, w godzinach ich otwarcia;

1.2. listownie na adres Organizatora („AmRest Coffee” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, z zalecanym dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta – reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy);

lub

1.3. na adres e-mail starbuckscardpl@amrest.eu (z zalecanym tematem e-maila „Starbucks Rewards – reklamacja”, przy czym temat ten nie jest obowiązkowy).

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail, numer Karty Starbucks (jeżeli osoba składająca reklamację posiada ten numer) wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. 

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez Organizatora (chyba, że krótszy termin udzielenia odpowiedzi wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa). Odpowiedź udzielana jest – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – na piśmie (listownie) lub na adres e-mail. 

5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 

§ 13. Pozostałe informacje dla Uczestników

1. Językiem stosowanym przez Organizatora w komunikacji z Uczestnikami jest język polski. 

2. Organizator informuje, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa.

3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Organizatorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

4. Organizator informuje, że w związku z Programem i usługami świadczonymi drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie, usuwając swoje Konto Użytkownika. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika na Stronie Programu. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Po rezygnacji aktywna plastikowa Karta Starbucks może być nadal używana w charakterze elektronicznego bonu towarowego, zgodnie z odrębnym regulaminem Karty Starbucks.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, jaką jest naruszenie Regulaminu przez Uczestnika prowadzące do uzyskania nienależnej korzyści w Programie. 

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin albo wydać nowy regulamin z ważnych powodów, takich jak:

3.1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany;

3.2. zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ Regulamin i skutkująca koniecznością jego zmiany;

3.3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;

3.4. wprowadzenie nowych funkcjonalności Programu lub Kart Starbucks;

3.5. wprowadzenie nowych korzyści lub nagród lub zmiana rodzaju i zakresu bądź zasad przyznawania korzyści lub nagród;

3.6. zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

3.7. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;

3.8. wprowadzenie nowych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej;

3.9. przekształcenie Organizatora (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie.   

4. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu Organizator ogłosi na Stronie Programu oraz powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z uczestnictwem w Programie doręczając zmieniony Regulamin lub nowy regulamin. Powiadomienie o zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego regulaminu będzie zawierać termin wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty powiadomienia. Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. Zmieniony Regulamin albo nowy regulamin Programu stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie przed dniem wejścia zmiany w życie. 

5. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak: zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, mająca wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia; wydanie przez sąd lub organ władzy publicznej orzeczenia lub decyzji skutkującej koniecznością zakończenia Programu; zagrożenie niewypłacalnością lub upadłością Organizatora; ekonomiczna nieopłacalność Programu lub wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjnej Organizatora. W takim wypadku Program ulega zakończeniu w terminie wskazanym w powiadomieniu o zakończeniu Programu, z uwzględnieniem ust. 6 poniżej. 

6. O zakończeniu Programu Organizator ogłosi na Stronie Programu oraz powiadomi Uczestników na adres e-mail podany w związku z uczestnictwem w Programie, podając termin zakończenia Programu, nie krótszy jednak niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty powiadomienia (chyba, że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będzie wynikać obowiązek zastosowania przez Organizatora terminu krótszego). Stosowna informacja dostępna będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem w Kawiarniach Starbucks. 

7. Zmiana w Regulaminie, zmiana regulaminu albo zakończenie Programu nie będzie mieć wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników. W szczególności, aktywne Karty Starbucks po zakończeniu Programu mogą być nadal używane w charakterze elektronicznego bonu towarowego, zgodnie z odrębnym regulaminem Karty Starbucks. 

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze siedziby Organizatora, w Kawiarniach Starbucks oraz w wersji elektronicznej na Stronie Programu, pod adresem: http://www.starbucks.pl/about-card/learn-more/regulations (w tym również do pobrania w formacie PDF) oraz w Aplikacji Mobilnej. 

9. W związku z Programem Organizator może przeprowadzać dodatkowe, okresowe akcje promocyjne skierowane do Uczestników, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych regulaminach. 

10. W przypadku wprowadzenia dodatkowych usług związanych z Programem, nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator może w odrębnych regulaminach określać zasady i warunki korzystania z takich usług. 

11. Zasady Programu określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.