Zasady korzystania z serwisu

Warunki Korzystania z Serwisu www.starbucks.pl

Niniejsze Warunki Korzystania wydane zostały przez AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 15-17 ("Starbucks Polska") i podlegają prawu polskiemu, chyba że zaznaczono inaczej.
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2012

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA.
Poprzez używanie naszej strony internetowej zgadzacie się Państwo z warunkami opisanymi poniżej oraz wszystkimi zasadami włączonymi przez odniesienie. JEŚLI NIE ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO Z TYMI WARUNKAMI, PROSIMY NIE UŻYWAJCIE TEJ STRONY.

Niniejsze Warunki stosuje się do dostępu i korzystania z całości lub z części każdej ze stron internetowych Starbucks Polska w tym www.starbucks.pl a także każdej innej strony, aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, gdzie niniejsze Warunki Korzystania zostały umieszczone (łącznie "Strony"). Niniejsze Warunki Korzystania nie zmieniają w żaden sposób warunków innych umów, które możecie Państwo mieć zawarte z Starbucks Polska czy Starbucks Corporation (łącznie "Starbucks") odnośnie produktów lub usług. Jeśli korzystacie Państwo ze Stron z ramienia jakiegokolwiek podmiotu, oświadczacie i gwarantujecie, że jesteście upoważnieni do przyjęcia niniejszych Warunków Korzystania w imieniu takiego podmiotu, oraz że taki podmiot zgadza się ponieść odpowiedzialność wobec Państwa i Starbucks w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania.

W przypadku istnienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Korzystania i wszystkimi innymi warunkami użytkowania, które pojawiają się na Stronach, niniejsze Warunki Korzystania będą przeważać. Jeśli jednak przeniosą się Państwo do miejsc na stronie innej firmy, korzystanie z takiej strony może być przedmiotem alternatywnych warunków użytkowania, które mogą być tam określone. W takim przypadku warunki użytkowania dotyczące takiej witryny będą regulować korzystanie z niej.
Dokładamy wszelkich starań, aby podawać dokładne i aktualne informacje o Starbucks na naszych Stronach, nie należy jednak zakładać, że informacja jest zawsze aktualna lub że Strony zawierają wszystkie istotne informacje o Starbucks. W szczególności, jeśli podejmują Państwo decyzję inwestycyjną dotyczącą Starbucks, skonsultujcie się Państwo z wieloma różnymi źródłami informacji, w tym oficjalnymi dokumentami i raportami Starbucks dostępnymi w odpowiednich instytucjach finansowych (Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, Securities and Exchange Commission w USA).

Starbucks Polska zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków lub jakichkolwiek zasad lub wytycznych zawartych na Stronach, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje będą skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na Stronach. Dalsze korzystanie ze Stron po zmianach oznacza akceptację tych zmian lub modyfikacji, dlatego należy często przeglądać Warunki, aby zapoznać się z aktualnymi zapisami. Jeśli nie zgadzacie się Państwo się ze zmienionymi warunkami, prosimy nie korzystać ze Stron.

Dostępność

Strony nie są kierowane ani przeznaczone do użytku przez osoby poniżej lat 13. Jeśli jesteście Państwo w wieku pomiędzy 13 a 18, możecie korzystać ze Stron tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania.

Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności celem zrozumienia, jak Starbucks gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe swoich Użytkowników.

Prawa autorskie i ograniczonej licencji

Jeśli nie wskazano inaczej, Strony i wszystkie treści oraz materiały w nich zawarte, w tym logo Starbucks i wszystkie wzory, teksty, grafiki, obrazy, informacje, dane, oprogramowania, pliki audio i inne pliki oraz wybór i aranżacja materiałów (razem "Zawartość Stron") to własność firmy Starbucks lub jej licencjodawców lub użytkowników i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie.

Udzielamy Państwu ograniczonej, niepodlegającej sublicenjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie ze Stron i Zawartości Stron dla celów osobistych, informacyjnych i związanych z zakupami. Licencja ta jest regulowana Warunkami Korzystania i nie obejmuje: (a) wszelkiej odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania Stron lub Zawartości Stron, (b) gromadzenia i wykorzystania jakichkolwiek wykazów produktów, zdjęć ani opisów, (c) dystrybucji , publicznego wykonania lub publicznego wyświetlania jakichkolwiek Zawartości Stron, (d) modyfikowania lub innych pochodnych zastosowań Stron i Zawartości Stron, lub ich części, (e) korzystania z aplikacji typu „data mining”, robotów lub podobnych metod służących do pozyskiwanie danych, (f) zabronione jest pobieranie zawartości ( z wyjątkiem buforowania stron przez przeglądarkę) co do jakiejkolwiek części Stron, Zawartości Stron lub zawartych w nich informacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na Stronach lub (g) wszelkiego innego wykorzystywania tych Stron bądź Zawartości Stron innego niż zgodne z ich przeznaczeniem. Jakiekolwiek korzystanie ze Stron czy Zawartości Stron w sposób inny niż tu wskazany, bez uprzedniej pisemnej zgody Starbucks, jest zabronione i skutkuje rozwiązaniem niniejszej licencji. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące prawo, w tym ograniczenia odnośnie praw autorskich i znaków towarowych. Jeżeli wyraźnie inaczej nie wskazano, nic w niniejszych Warunkach Korzystania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiegokolwiek tytuł lub prawa własności, lub wyłącznego użytku, lub prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw z nimi związanych.

Informacje o znakach towarowych

Starbucks i logo Starbucks są zarejestrowanymi znakami towarowymi Starbucks. Wszystkie inne znaki towarowe Starbucks, znaki usługowe, nazwy domen, loga, nazwy firm i oznaczenia pochodzenia, o których mowa na Stronach są znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami domen, logotypami, nazwami firm lub oznaczeniami pochodzenia lub są w własnością Starbucks lub jej spółek zależnych lub licencjodawców. W krajach, gdzie wszelkie znaki towarowe Starbucks, znaki usługowe, nazwy domen, loga, nazwy firm lub oznaczenia pochodzenia nie są zarejestrowane, Starbucks dąży do zapewnienia skutecznej ochrony praw związanych z niezarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami domen, logotypami , nazwami handlowymi, nazwami firm i oznaczeniami pochodzenia. Inne nazwy produktów i firm wymienione na Stronach mogą być znakami towarowymi innych podmiotów. Nie możecie Państwo używać jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy domeny, logo, nazwy firmy, nazwy handlowej lub oznaczenia pochodzenia Starbucks lub osoby trzeciej bez zgody właściciela tych praw. Możecie Państwo skontaktować się z Starbucks poprzez wysłanie wiadomości e-mail do obsługi klienta kontakt@amrest.eu , lub pisząc do AmRest Coffee Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, z prośbą pisemną o zgodę na używanie znaków towarowych i materiałów zawartych Stronach w celach innych niż określone w niniejszych Warunków Korzystania lub dla we wszystkich innych sprawach dotyczących Stron.

Wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie są zastrzeżone.

Przesyłanie koncepcji

Możecie Państwo zadawać pytania, wysłać komentarze, opinie, sugestie, pomysły, notatki lub inne informacje o Starbucks, naszych Stronach i naszych produktach (łącznie "Koncepcje"). Koncepcje przesłane do Starbucks pocztą elektroniczną lub w inny sposób są składane dobrowolnie, jawnie, darmowo i są całkowicie niezobowiązujące dla Starbucks. Idee nie są w Polsce chronione prawem autorskim i Starbucks ma prawo do nieograniczonego wykorzystania i upowszechniania Koncepcji w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez wskazania Państwa autorstwa i bez odszkodowania dla Państwa. Prosimy o nie wysyłanie nam pomysłów, jeśli chcą Państwo zachować własność Koncepcji, otrzymać za nie wynagrodzenie lub dochodzić innych praw z nimi związanych. Państwa Koncepcje mogą być wspaniałe, ale my mogliśmy już mieć podobne lub takie same i chcemy uniknąć sporów z tego tytułu.

Linki

O ile umieszczanie linków będzie na Stronach możliwe udzielamy Państwu ograniczonego, niewyłącznego prawa do tworzenia hiperłączy tekstowych (linków) w celach niekomercyjnych, pod warunkiem że takie linki nie przedstawiają Starbucks w sposób fałszywy, mylący, poniżający lub w inny sposób oszczerczy i pod warunkiem, że strona docelowa nie zawiera żadnych obscenicznych, pornograficznych lub niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które są obraźliwe, napastliwe lub w inny sposób niedopuszczalne. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Ponadto, nie można używać logo Starbucks lub innych zastrzeżonych znaków graficznych w linkach prowadzących do naszych Stron bez naszej pisemnej zgody. Ponadto nie można używać technik framingu wobec jakichkolwiek znaków towarowych, logo Starbucks lub innych informacji zastrzeżonych, w tym obrazów znalezionych na Stronach, zawartości tekstowej lub układu / projektu każdej ze Strony lub formy zawartej na Stronie bez naszej pisemnej zgody. Z wyjątkiem praw powyżej wyraźnie wskazanych, nie udzielamy żadnych praw lub licencji, których przedmiotem byłaby własność Starbucks lub jakiejkolwiek strony trzeciej ani przez domniemanie ani w inny sposób w rozumieniu prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa autorskiego.

Starbucks nie składa żadnych oświadczenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, treść, charakter i niezawodność osadzonej zawartości innych stron www dostępnych za pośrednictwem hiperłącza lub linków do stron internetowych. Takie miejsca znajdują się poza kontrolą Starbucks i Starbucks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartości lub treści jakiejkolwiek witryny lub linki zawarte w tych witrynach a także za jakiejkolwiek wersje, zmiany lub aktualizacje takiej witryny. Starbucks i jego użytkownicy mogą udostępniać takie link jako udogodnienie dla użytkownika, ale umieszczenie linku nie oznacza powiązania, aprobaty lub poparcia przez Starbucks dla takiej witryny lub informacji w niej zawartych. Gdy użytkownik odwiedza inne witryny za pomocą linków lub treści osadzonych, należy zrozumieć, że nasze Warunki Korzystania i zasady już nie tam nie obowiązują i że zastosowanie mają warunki korzystania takich stron. Należy zapoznać się ze wszelkimi obowiązującymi zasadami i warunkami, w tym zasadami ochrony prywatności i zbierania danych dla każdej witryny, do której można nawigować z naszego portalu.

Treści Osób Trzecich

Starbucks może dostarczać treści innych podmiotów na swoich Stronach i w linkach (dalej "Treści Osób Trzecich") jako usługi dla osób zainteresowanych takimi informacjami. Nie kontrolujemy i nie zatwierdzamy Treści Osób Trzecich i nie udzielamy gwarancji co do ich dokładności i kompletności. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że Starbucks nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich i nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji lub przeglądu Treści Osób Trzecich. Zgadzacie się Państwo używać Treści Osób Trzecich na własne ryzyko.

Ogłoszenia i reklamy; Produkty innych firm i usług

Starbucks może wyświetlać reklamy i promocje od osób trzecich na swoich Stronach lub może w inny sposób dostarczać informacje lub linki do innych firm, produktów lub usług. Państwa działania biznesowe, korespondencja lub uczestnictwo w promocjach takich osób trzecich, a także wszelkie uzgodnienia, gwarancje lub roszczenia wynikające z tych kontaktów lub promocji następują wyłącznie pomiędzy Państwem a odpowiednią stroną trzecią. Starbucks nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub promocji lub na skutek obecności na Stronach niezwiązanych ze Starbucks reklamodawców lub informacji od stron trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Starbucks, jego zarząd, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Państwa praw osób trzecich, (b) serwisy internetowe należące do osób trzecich, (c) problemy techniczne i ograniczenia w Państwa systemie teleinformatycznym utrudniające Państwo właściwe korzystanie ze Stron.

Zmiany na Stronach

Starbucks zastrzega sobie prawo do zmiany Stron lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, działania Stron lub ich niektórych funkcji bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzacie się Państwo, że Starbucks nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub wyłączenia działania Stron lub jakiejkolwiek ich części, pod warunkiem że prawa nabyte przez konsumentów przed takimi działaniami nie zostaną naruszone.

Prawo właściwe

Dostęp do Stron, korzystanie z nich oraz niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

Wypowiedzenie

Niezależnie od innych zapisów Warunków Korzystania, Starbucks zastrzega sobie prawo, bez powiadomienia i według własnego uznania, do zakończenia licencji na korzystanie ze Stron i do zablokowania lub uniemożliwienia w przyszłości dostępu do oraz korzystania ze Stron.

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z niniejszych Warunków Korzystania i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Kontakt z nami
Prosimy o kontakt z nami w sprawie wszelkich komentarzy, pytań i sugestii dotyczących informacji opisanych w Stronach.

Możesz skontaktować się z nami: kontakt@amrest.eu , lub pisząc do AmRest Coffee Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław